طرح برگزیده مسابقه طراحی مرکز تلویزیونی و آموزشی بنیاد آسمان در شهر قم. طراحی شده توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

مرکز تلویزیونی و آموزشی بنیاد آسمان

۱۳۹۲