طراحی چند منظوره سایت دوم پارک بانوان قزوین به مساحت ۷۷۳۱+۱۰۳۲۸ مترمربع. شامل فضای سبز، فضاهای خدمات عمومی و زمین‌های ورزشی توسط مهندسین مشاور باغتخت.

سایت دوم پارک بانوان قزوین

۱۳۸۹