طرح فاز ۰، ۱ و ۲ سرای محله در شهر جدید اندیشه با مساحت تقریبی ۱۸۷۰ مترمربع توسط شرکت مهندسین مشاور باغتخت.

سرای محله شهر جدید اندیشه

۱۳۹۱